Terms of Service and Privacy Policy

นโยบายการใช้งาน และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


เผยแพร่เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2563


บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ (“บริษัทในเครือ”) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ​​ ("ผู้ใช้บริการ") หรือ/และ ("ผู้สมัครงาน") บนแพลตฟอร์มของบริษัท career.cmo-group.com (“แพลตฟอร์ม”) มีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อการบริการในแพลตฟอร์ม เพื่อให้ ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ("ผู้สมัครงาน")ได้รับทราบ


ในนโยบายฉบับนี้ คำว่าบริษัทให้หมายความรวมถึงบริษัทในเครือด้วย

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน เว็บไซต์ และอาจส่งอีเมล์กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับ ใช้ เมื่อได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท


บริการหลักที่บริษัทจะให้ในแต่ละแพลตฟอร์ม

 1. แพลตฟอร์ม “career.cmo-group.com” เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ ในฐานะเป็น ผู้สมัครงาน เข้ามาใช้ ในการจัดทำประวัติสำหรับสมัครงานที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยนำเสนอตัวตนของผู้ใช้บริการ ให้น่าสนใจ โดยให้บริการ

  (1) สร้างโปรไฟล์การสมัครงานโดยย่อผ่าน Quick Apply โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อเบื้องต้น และระบุตำแหน่งงาน บริษัทที่สนใจสมัครงานเข้ามาในระบบ

  (2) สร้างโปรไฟล์การสมัครงานโดยกรอกใบสมัครงานแบบเต็มรูปแบบผ่าน Full Application Form เมื่อข้อมูลการสมัครงานท่านใน Quick Apply ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น

 2. แพลตฟอร์ม Careerware เป็นแพลตฟอร์มที่ส่วนงานทรัพยากรบุคคลใช้เข้ามาดำเนินการพิจารณาข้อมูลใบสมัครต่างๆทั้งที่ได้จากการสมัครโดยย่อผ่าน Qucik Apply และ การสมัครงานแบบเต็มรูปแบบผ่าน Full Application Form และส่งต่อพิจารณาไปยังหน่วยงานที่ต้องการรับสมัครงาน


บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านบ้าง?

ในการให้บริการของบริษัท ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ผู้สมัครงานให้ผ่านแพลตฟอร์มย่อยของ career.cmo-group.com ดังนี้
  1.1 Quick Apply ภายใต้หัวข้อ
  • “ข้อมูลส่วนตัว / Personal Details” ได้แก่
   ชื่อ-นามสกุล จังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน สัญชาติ สาขาวิชาที่จบ ระดับการศึกษาสูงสุด
  • “ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information” ได้แก่
   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
  • “CV & Resume” ได้แก่
   ไฟล์ข้อมูลในการแนะนำตัวเอง ผลงาน พร้อมข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)
  • “แนะนำรายละเอียดของโดยสังเขบ” ได้แก่
   ข้อมูลที่ท่านได้กรอกเข้ามาเพื่อแนะนำตัวเองเบื้องต้น
  1.2 Full Application Form ภายใต้หัวข้อ
  • “ข้อมูลส่วนตัว / Personal details” ได้แก่
   ชื่อ วันเดือนปีเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ ที่อยู่ ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เบอร์ติดต่อ อีเมล รูปภาพ
  • “ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน / Sensitive data Details” ได้แก่
   สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลอาญกรรม
  • “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Registered Address”
  • “ที่อยู่ปัจจุบัน / Present Address”
  • “การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน / Emergency Contact” ได้แก่
   ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของผู้ติดต่อ
  • “การศึกษา, การฝึกอบรม และ ทักษะ / Education, Training-Seminar and Skill” ได้แก่
   ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม-สัมมนา ทักษะความชำนาญ ความสามารถทางภาษา คะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาฯ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษอื่นๆ กีฬา - งานอดิเรก
  • “ประวัติการทำงาน / Work Experiences” ได้แก่
   ชื่อบริษัท ระยะเวลาทำงาน ตำแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้รับ
  • “ข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไป” ได้แก่
   ข้อมูลประวัติการร่วมงานกับบริษัท และธุรกิจในเครือ
  • “บุคคลอ้างอิง / Reference” ได้แก่
   ชื่อ-สกุล บริษัท/หน่วย หมายเลขติดต่อ ของบุคคลอ้างอิง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม career.cmo-group.com อาจให้เพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการ สร้าง Profiles หรือการบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง ซึ่งรวมถึงรายรูปภาพต่างๆ ข้อมูล ความสนใจ ข้อมูลภาพรวมประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ที่จะมีการ Upload ผ่านแพลตฟอร์ม (“career.cmo-group.com”)

 3. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifiers) ต่างๆที่จะมีการใช้เมื่อมีการใช้บริการใน แพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล IP Address e-mail ข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และการใช้ Cookies เพื่อการติดตามการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาก 2 ช่องทาง คือ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ใช้ บริการโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัท หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นเช่น Headhunter​ ซึ่งกรณีได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ


บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดในลักษณะใดบ้าง และด้วยวัตถุประสงค์ใด?

 1. การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลผู้สมัครงาน เพื่อการติดต่อ
  1.1 สำหรับ “ข้อมูลผู้สมัครงาน” ซึ่งมีการระบุนิยามไว้ บริษัทจะดำเนินการเก็บและรวบรวม เพื่อการนำไป ใช้แสดงผลจัดทำเป็น ข้อมูลผู้สมัครงาน ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของ แพลตฟอร์ม career.cmo-group.com หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ ทางบริษัทย่อมไม่สามารถ สร้าง “ข้อมูลผู้สมัครงาน” ตามรูปแบบมาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้บริการได้
  1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำในรูปแบบของ “ข้อมูลผู้สมัครงาน” ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบ ของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษา ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีโดยการลบทำลายข้อมูล จะดำเนินการช่วงเวลาที่กำหนดปีละ 2 ครั้ง
  1.3 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลชื่อ เบอร์ติดต่อ และอีเมลที่ผู้ใช้บริการที่ให้ผ่านแพลตฟอร์ม career.cmo-group.com เพื่อติดต่อ ผู้ใช้บริการ /ผู้สมัครงานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลรายนั้น เพื่อแจ้งข้อเสนอไปยังผู้สมัครงานเมื่อ บริษัทฯ มีการประกาศรับตำแหน่งงานใดๆ ที่ตรงตามรายละเอียด และคุณสมบัติที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้ผ่านระบบ ทั้งตำแหน่งในบริษัทที่ผู้สมัครงานได้เลือกสมัครเข้ามาโดยตรงแต่แรก หรือตำแหน่งงานอื่นใด ในบริษัทภายในเครืออื่นๆที่เปิดรับ

 2. การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล แก่ผู้บริหารในหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงาน ตามรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลผ่านระบบ
  2.1 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ เปิดเผย “ข้อมูลผู้สมัครงาน” เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารในหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงาน ในกรณีมีตำแหน่งใดที่ว่างอยู่และเหมาะสมกับคุณสมบัติของท่าน
  2.2 วิธีการ หรือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเปิดเผย “ข้อมูลผู้สมัครงาน” ให้หน่วยงานอื่นพิจารณานอกเหนือจากการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม career.cmo-group.com บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลสมัครงานของท่านเป็นแบบฟอร์มใบสมัครงานผ่านระบบ Full Application Form ซึ่งจะเป็นไฟล์ PDF
  2.3 วิธีการ หรือรูปแบบ การใช้งาน และเปิดเผย “ข้อมูลผู้สมัครงาน” เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นพิจารณาโดยใช้ไฟล์ PDF ที่ได้จาก Full Application Form ของผู้สมัคร ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับสมัครในรูปแบบ ของกระดาษหรือ ไฟล์แนบในอีเมล และใช้เอกสารที่ได้นั้นประกอบการสัมภาษณ์งาน

 3. การเก็บและใช้ข้อมูล Online เพื่อการพัฒนาการให้บริการของบริษัท
  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการผ่านทางของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการผ่านทางออน ไลน์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูล Online ของท่าน ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของ ท่าน ด้วยจุดประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการใช้งานดังกล่าว เฉพาะเท่าที่จำเป็น สำหรับการใช้ข้อมูล Cookies นั้น Web Browser ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้ Cookies โดยอัตโนมัติ แต่ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Web Browser เพื่อป้องกันการใช้ Cookies ได้ อย่างไรก็ตาม หาก ผู้ใช้บริการปฏิเสธการใช้งานของ Cookies ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถใช้หรือ เข้าถึงคุณสมบัติ เด่นบางประการของเว็บไซต์ได้

 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นๆ
  4.1 บริษัทอาจมีความจำเป็นเพิ่มเติม ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการให้บริการของผู้ใช้บริการในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่า ที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว
  4.2 ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งชองหน่วยงาน ราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการที่มีคำสั่ง หรือคำพิพากษา ดังกล่าวหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตาม หน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  4.3 ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อการให้บริการหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการให้สูงขึ้น ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทรับประกันการทำสัญญาเกี่ยวกับการรักษาความ ลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในระดับและมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทใช้ และระบุไว้ภายใต้นโย บายฉบับนี้ และจะเป็นการ เปิดเผยเฉพาะเจาะจง เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบเท่านั้น (need-to-know basis)

 5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
  บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัท ประมวลผล โดยบริษัทพยายามดำเนินการตามขั้นตอน และมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ กรณีเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะเร่งดำเนินการ เพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ และในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของ ท่าน ในฐานะ เจ้าของข้อมูล ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านรับทราบ

 6. ข้อจำกัดความรับผิด
  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า หน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำผู้ใช้ บริการออกจากเว็บไซต์และแพลตฟอร์มไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อมเข้าไปยังเว็บไซต์ นั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันการเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่สามในกรณีดังกล่าว


ท่านผู้ใช้บริการในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิใดบ้าง

บริษัท ตกลงรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับท่าน ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย คุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้ งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านอย่างเร็วที่สุดภายใต้ข้อจำกัด และขัอกำหนดในเงื่อนไขการลบข้อมูลบัญชีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาทราบว่าบางส่วนของข้อมูลที่ท่านร้องขอให้ทำการลบ อาจจะยังถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านเทคนิคหรือข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล
กรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องการติดต่อบริษัท เพื่อการสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ เกี่ยว ข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่


เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection Officer: DPO) ผ่านอีเมล DPO@cmo-group.com หรือ ส่วนงานทรัพยากรบุคคลผ่านอีเมล HR@cmo-group.com