พนักงานแบบไหน เป็นที่ต้องการของนายจ้าง ยุคนี้

shutterstock_230139817
0

เนื่องด้วยการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนั้นทางบริษัทต่าง ๆ ทำการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น  และด้วยบริษัทเป็นจำนวนไม่น้อยที่ถูกสภาวะเศรษฐกิจเล่นงาน จึงทำให้จำนวนของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจดี ๆ เหลือจำนวนน้อยลง ในขณะที่จำนวนพนักงานกลับมีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น

ด้วยปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ จึงทำให้หลายองค์กรต่างเป็นที่ต้องการของคนที่กำลังมองหางาน และทำให้เกิดการแข่งขันกันเองมากขึ้นระหว่างผู้สมัครงาน แล้วพนักงานแบบไหนล่ะที่กำลัง เป็นที่ต้องการของนายจ้าง ยุคนี้ มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรกันบ้างที่เป็นข้อควรพิจารณา

shutterstock_230139817

กรณีนักศึกษาจบใหม่

 1. เกรดเฉลี่ย ทางบริษัทส่วนใหญ่ย่อมพิจารณาถึงเกรดเฉลี่ย เพราะแนวความคิดที่เชื่อว่าคนที่เรียนเก่งย่อมเป็นดัชนีชี้วัดว่าคนคนนั้นจะทำงานได้เก่ง เรียนรู้ไว มีหลักคิดที่ดี สามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไม่เกเร ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบกับงานที่ทำ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้สมัครโดยตรง
 2. กิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมที่ทำในรั้วมหาวิทยาลัย ย่อมบ่งบอกถึงความถนัด ทักษะ เฉพาะตัวของคุณเอง เช่น เป็นนักกิจกรรม ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆกับทางสถาบัน ย่อมส่งผลดีต่อนายจ้าง ว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์   มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และกล้าแสดงออก หรือเป็นกิจกรรที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ก็จะยิ่งเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องการใช้ภาษา เพราะอย่างน้อยย่อมมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นจากการได้ร่วมทำในกิจกรรมนั้น ๆ
 3. ไลฟ์สไตล์ เพราะไลฟ์สไตล์ย่อมแสดงถึงบุคลิกภาพของคุณว่าเป็นคนเช่นไร ชอบทำงานคนเดียว ชอบทำงานกลุ่ม ชอบแนววิชาการ หรือชอบแนวบันเทิง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้นายจ้างจะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้ดีต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ หรืออย่างน้อยก็ไม่ขัดแย้งกัน
 4. ความสามารถพิเศษ ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความสามารถพิเศษด้านใดก็ตาม ไม่ว่าจะแนวบันเทิง แนววิชาการ แนวนักกีฬา หรือแนวศิลปะ เป็นตัวแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้น มีแรงปรารถนา มีความมุ่งมั่น มีวินัย เอาจริงเอาจัง และใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้ตัวเองได้พัฒนาทักษะตามความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่มีใจรักในด้านนั้น

กรณีพนักงานที่กำลังว่างงาน

 1. ประสบการณ์ ด้วยสภาวการณ์ที่แข่งขันทางภาคธุรกิจสูงขึ้น ทำให้พนักงานในองค์กรต่างๆไม่มีเวลามาสอนงานพนักงานแบบนับหนึ่งใหม่ ดังนั้นหากว่าผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานนั้น ๆ ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนั้น ๆ เพราะนายจ้างต่างคาดหวังว่าพนักงานคนนั้นที่จ้างมา จะสามารถมาทำงานให้กับทางนายจ้างได้เลย โดยไม่ต้องสอนอะไรกันมาก หรืออย่างน้อยก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทเดิมที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน เพราะลักษณะระบบจะใกล้เคียงกัน
 2. แนวคิด นายจ้างคงต้องการหาพนักงานที่เมื่อเข้ามาทำงานในองค์กรเดียวกันแล้ว มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์หรือไม่ เพื่อความสามัคคี ความร่วมมืออันดี ระหว่างพนักงานในองค์กร และรวมไปถึงความก้าวหน้าขององค์กรและตัวพนักงานเองด้วย คงไม่มีนายจ้างคนไหนที่อยากจะจ้างพนักงานที่มีแนวคิดขัดแย้งกับองค์กรเป็นแน่
 3. ทักษะที่หลากหลายในการทำงาน หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Multitasking Skills เนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทำให้แต่ละองค์กรต่างคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับรายได้ หรือกำไรของธุรกิจ แล้วหากว่าองค์กรไหนที่มีปัญหาประสบภาวะขาดทุน ยิ่งต้องลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก และส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายคงที่ในภาคธุรกิจ ก็คือเงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือน ทำให้หลายองค์กร มีการลดจำนวนของพนักงานลงในแผนกนั้น ๆ โดยให้คนที่เหลืออยู่ภายในแผนก ต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้น หรือต้องทำงานในส่วนของพนักงานที่ออกไป โดยบางองค์กรที่ลดพนักงานเหลืออยู่เป็นจำนวนน้อยสุดแล้ว กล่าวคือในแต่ละแผนกมีพนักงานทำงานอยู่แค่คนเดียว แต่ทางองค์กรก็ยังต้องการลดค่าใช้จ่ายลงอีก เพื่อพยุงกิจการให้ดำเนินต่อไปได้ ทำให้พนักงานที่ยังเหลืออยู่ อาจต้องทำงานควบมากกว่าหนึ่งแผนก ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันจะเพิ่มมากขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ดังนั้นทำให้พนักงานที่กำลังต้องการหางาน ควรเรียนรู้เพิ่มเติมในสายอาชีพของตนเองให้มากขึ้น  หากว่ามีทักษะในการทำงานมากกว่าหนึ่งสายงานได้ยิ่งดี เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงาน หรือเพื่อความได้เปรียบต่อผู้สมัครท่านอื่น
 4. ทัศนคติเชิงบวก เนื่องด้วยนายจ้างย่อมต้องนำมาพิจารณาระหว่างการสัมภาษณ์ว่าผู้สมัครงานท่านนั้น มีความคิดเห็นต่อองค์กร ต่อนายจ้าง รวมถึงต่อหัวหน้างาน ที่เก่า เป็นเช่นไร ทั้งนี้คำถามเหล่านี้ จะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ การมองโลก ว่าคนคนนั้นมีความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จที่ต้องทำร่วมกันเป็นทีม โดยพนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวก ย่อมจะส่งผลให้มีโอกาสมากกว่า ไม่ว่าจะมีแรงบันดาลใจ ปรับตัวยืดหยุ่น เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและพนักงานคนอื่น มีความรับผิดชอบสูง รวมถึงได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำ หรือมอบหมายโปรเจคที่มีในอนาคต
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะในหลาย ๆสถานการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร ย่อมต้องมีข้อขัดแย้ง หรือกระทบกระทั่งกันบ้าง หรือเกิดปัญหาในระบบงานเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ซึ่งเรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทำงาน แต่หากว่าคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง รู้จักปรับตัวรับมือกับปัญหานั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันรวดเร็ว ย่อมส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง  ในโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงได้รับผลประเมินการทำงานที่โดดเด่นกว่าพนักงานคนอื่น

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ในโลกของธุรกิจที่ต่างต้องแข่งขัน ทั้งต่อตัวเอง ต่อองค์กร ตามเทรนด์ของนายจ้างยุคใหม่ที่ต้องการพนักงานแบบสมาร์ทและสตรอง สู้ ๆ ค่ะ

Credit: https://moneyhub.in.th/

Related Blogs

 • Jan 9, 2561
  ตอบอย่างไรในวันสัมภาษณ์งานให้ดูโดดเด่นเหนือใคร

  กระบวนการสัมภาษณ์งานอาจจะประกอบไปด้วยหลายส่วน หลายขั้นตอน การสัมภาษณ์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นการตอบคำถามในวันสัมภาษณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอแนะนำ 6 ข้อ ที่ผู้สัมภาษณ์งานควรรู้ . - ตอบตรงประเด็น ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคำถามผู้สมัครงานหลายเรื่อง อาจจะวกไปวนมาเพื่อลองใจผู้สมัคร แต่สิ่งที่ผู้สมัครควรจะทำ คือ จับประเด็นในคำถามนั้นๆให้ได้ แล้วตอบให้ตรงประเด็น..

  0 Read More
 • Dec 26, 2560
  3 เส้นทางสู่การเป็นหนุ่มสาวสุดคูลในออฟฟิศ

  คนคูล ๆ เค้าเป็นคนยังไง ?  เคยสงสัยมั้ยว่าทำไมเพื่อนบางคนในออฟฟิศไม่ได้ดูพยายาม ไม่ได้ดูวัลลบีแต่ทำไมเค้าดูคูลจัง!! คุณรู้หรือไม่ว่า "คนจะคูล คูลที่ใจ ใช่ใบหน้า" อิอิ เข้าเรื่องดีกว่า มีกฎ 3 ข้อ ที่ทำให้คุณดูเป็นคนคูลๆ ในออฟฟิศ ไปดูกันเลยดีกว่า    ..

  0 Read More
 • Mar 30, 2560
  5 ออฟฟิศไทย ไอเดียออกแบบสุดครีเอทีฟแห่งปี 2014

  ชีวิต “มนุษย์ออฟฟิศ” ถ้าต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม หันซ้ายก็เจอเพื่อนร่วมงาน หันขวาก็เจอเจ้านาย เอิ่มมมมม เป็นอย่างนี้ทุกวันๆ ก็แอบเบื่อได้เหมือนกันนะ แต่ลองนึกดูสิว่าถ้าได้นั่งทำงานใน office ที่ตกแต่งชิคๆ เก๋ๆ บรรยากาศดี๊ดี อย่าง 5 office นี้ล่ะก็… รับรองว่าต้องอยากจะฝังตัวอยู่ในที่ทำงานทุกวันเลยล่ะ

  0 Read More
 • Mar 5, 2560
  HOW TO คิดแบบครีเอทีฟ 19…

  19 How to คิดแบบครีเอทีฟ ทุกวันนี้ไม่ว่ามองไปทางไหน ก็เห็นแต่ข้าวของเจ๋งๆ อุปกรณ์ไอทีชั้นยอด เรียกได้ว่าสิ่งต่างๆที่ขายดีไปทั่วโลก  แทบจะเป็นสิ่งที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่หลุดโลกแต่ไม่หลุดกรอบทั้งนั้น จนทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า คนทำเขาเอาไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนกัน??

  0 Read More
 • Feb 24, 2560
  “ครีเอทีฟ” อาชีพนี้ต้องมี “ต่อมสร้างสรรค์”

  มุมมองที่แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ สิ่งจำเป็นของอาชีพ "ครีเอทีฟ" คณะยอดฮิตเมื่อช่วงหลายปีก่อน คงหนีไม่พ้น คณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ ที่มีคะแนนสูงลิบลิ่ว เด็กนักเรียนมากมาย เลือกเรียนคณะนี้ มีทั้งเลือกเพราะชอบเอง เลือกตามกระแส และที่เลือก เพราะไม่รู้จะเรียนอะไรดี

  0 Read More